Zaproszenie do składania ofert

FORUM INVEST Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie
ul. J. Smulikowskiego 6/8, 00-389 Warszawa
 

zaprasza do składania ofert

NA ZAKUP NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH ZABUDOWANYCH
położonych w:

 1. Krynicy-Zdroju:
  • nieruchomości zabudowanej, dla której Sąd Rejonowy w Nowym Sączu, X Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Muszynie, prowadzi księgę wieczysta numer NS1M/00004843/7, działka nr 1595/2 (pensjonat Skarbówka Górna),
  • nieruchomości zabudowanej, dla której Sąd Rejonowy w Nowym Sączu, X Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Muszynie, prowadzi księgę wieczysta numer NS1M/00004843/7, działki nr 1595/3, 1595/4 (pensjonat Skarbówka Dolna),
  • nieruchomości zabudowanej, dla którego Sąd Rejonowy w Nowym Sączu, X Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Muszynie prowadzi księgę wieczysta numer NS1M/00000122/9 (pensjonat Kaprys)
 2. w Międzyzdrojach:
  • nieruchomości zabudowanej, dla której Sąd Rejonowy w Świnoujściu, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer SZ1W/00003381/0 (Dom Wypoczynkowy Atena).

Podmioty zainteresowane zapoznaniem się z nieruchomościami proszone są o kontakt pod numerem telefonu:
– dla Krynicy-Zdrój – tel. 606 643 353 (Pani Maria Matusik)
– dla Międzyzdrojów – tel. 606 430 946 (Pani Agnieszka Piątek)

Oferta winna zawierać:

 1. Określenie ceny
 2. Proponowane warunki zapłaty
 3. Propozycja sposobu zabezpieczenia zapłaty ceny w przypadku propozycji zapłaty w częściach
 4. Termin związania ofertą (nie krótszy niż do dnia 18 maja 2020 r.),
 5. Oświadczenie, że oferent sporządził ofertę i podjął czynności związane z jej przygotowaniem wyłącznie na własny koszt i ryzyko i nie będzie w tym zakresie zgłaszać roszczeń wobec sprzedającego, w szczególności w przypadku zmiany niniejszej procedury lub niewybrania żadnej oferty.
 6. Oświadczenie oferenta (osoby fizycznej) o zgodnie na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb porównania ofert, negocjacji oraz zawarcia i wykonania ewentualnej umowy sprzedaży.

Termin składania ofert – do dnia 18 maja 2020 r.
Koperta z ofertą powinna zawierać wyraźne oznaczenie „OFERTA”.
Spółka zastrzega sobie prawo dokonania zmiany powyższych wymagań w każdej chwili lub nie wybrać żadnej z ofert, co oferenci akceptują poprzez złożenie oferty.
Spółka nie wyklucza przeprowadzenia negocjacji złożonych ofert ze wszystkimi lub wybranymi oferentami.

Zapytania w sprawie sprzedaży nieruchomości można kierować na adres biuro@foruminvest.pl