Ogólne Warunki Świadczenia Usług

§ 1

1. Niniejsze Ogólne Warunki Świadczenia Usług (dalej zwane OWU) stosuje się do usług turystycznych (w tym hotelarskich) świadczonych przez Forum – Invest spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, mającą swoją siedzibę w Warszawie, przy ul. Sobieskiego 102a/U7, kod pocztowy 00-764, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000718656, NIP: 5252739523, o kapitale zakładowym: 32.000.000,00 PLN – dalej zwaną Spółka.

2. OWU określają prawa i obowiązki Spółki oraz osoby, która zamierza zawrzeć lub zawarła Umowę o świadczenie usług turystycznych (dalej zwanej Umową) na swoją rzecz lub na rzecz innej osoby, a zawarcie Umowy nie stanowi przedmiotu jej działalności gospodarczej, jak i osoby, na rzecz których Umowa została zawarta, a także osoby, której przekazano prawo do korzystania z usług turystycznych objętych uprzednio zawartą umową (zwanej dalej Klientem). Usługa turystyczna (w tym hotelarska) świadczona przez Spółkę zwana jest dalej Usługą lub odpowiednio Usługami.

3. OWU stanowią integralną część Umowy, zawartej pomiędzy Spółką a Klientem. Klient zawierając Umowę potwierdza odrębnym oświadczeniem, iż otrzymał OWU, zapoznał się z ich treścią i je akceptuje.

4. OWU są dostępne dla Klienta na stronach internetowych za pośrednictwem których Spółka oferuje Usługi, pod adresami: www.foruminvest.pl

5. Podstawą opracowania OWU są:
a. art. 384 §1 kodeksu cywilnego,
b. ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (tekst jednolity Dz. U.2019, poz.238 z późn. zmianami) oraz
c. ustawa z dnia z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (tekst jednolity Dz. U.2019, poz.548 z późn. zmianami).

§ 2

Spółka jest organizatorem turystyki wpisanym w Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych, prowadzonej przez Marszałka Województwa Mazowieckiego, numer wpisu do rejestru 22564.

§ 3

1. Spółka oświadcza, iż uzyskała i utrzymuje gwarancje ubezpieczeniową, wymaganą przepisami ustawy wskazanej w § 1 ust. 5 lit. c oraz ujawnioną w rejestrze powołanym w § 2.

2. Podmiotem upoważnionym do wydania dyspozycji wypłat z posiadanego zabezpieczenia jest Marszałek Województwa Mazowieckiego (Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul, Jagiellońskiej 26, 03-719 Warszawa).

3. W przypadku gdy usługa nie dojdzie do skutku z przyczyn dotyczących Spółki, Klient kieruje żądanie zapłaty bezpośrednio od gwaranta, którym jest Gothaer Polska TU S.A. Do żądania zapłaty należy dołączyć Umowę oraz dowód wpłaty.

§ 4

1. Umowa może być zawarta:

a. bezpośrednio ze Spółką z wykorzystaniem stron www.foruminvest.pl
b. za pośrednictwem biura sprzedaży w fizycznej obecności obu Stron,
c. telefonicznie za pośrednictwem służb sprzedaży Spółki.

2. Zawarcie Umowy następuje z chwilą:

a. dokonania zapłaty należności za usługę i odebrania przez Klienta potwierdzenia zawarcia Umowy lub wpłacenia zadatku i odebrania wygenerowanej z systemu OnLine „Informacji dla klienta” w Biurach Sprzedaży Spółki albo
b. zaksięgowania na rachunku bankowym Spółki zapłaty elektronicznej za pośrednictwem centrum autoryzacyjno-rozliczeniowego PayU uiszczonej przez lub na rzecz Klienta.

3. Osoba zawierająca Umowę oświadcza, że działa na podstawie ważnego pełnomocnictwa osób w imieniu których umowę zawiera i ma możliwość dokonywania zmian w Umowie.

4. Umowa zobowiązuje Spółkę do realizowania wykupionych i określonych Umową Usług.

5. Od chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową, Spółka ma obowiązek uzyskać wyraźną zgodę Klienta na każdą dodatkową płatność wykraczającą poza uzgodnione Umową wynagrodzenie za realizację Usług.

6. Klient zawierając Umowę akceptuje przedstawione mu warunki dotyczące miejsca, terminu, standardu i cenę Usługi.

7. Przed zawarciem Umowy udziela się Klientowi:

a. standardowych informacji o Usługach,
b. informacji określonych w art. 40 ust. 1 i 3 ustawy o imprezach turystycznych, dalej zwanej Ustawą

8. Przed zawarciem Umowy Spółka może zmienić informacje przekazane podróżnemu zgodnie z art. 40 ust 1 i 3 Ustawy informując go w sposób jasny, zrozumiały i widoczny o każdej zmianie informacji.

9. W przypadku zawierania Umowy za pośrednictwem stron internetowych, Klient potwierdza, że przed dokonaniem rezerwacji udzielone mu zostały wymagane Ustawą Informacje o Usługach.

10. W przypadku zawierania Umowy w biurze sprzedaży Spółki w jednoczesnej fizycznej obecności stron udzielenie Klientowi Informacji o Usługach następuje na trwałym nośniku, poprzez wydruk wskazanych informacji.

11. W przypadku zawierania Umowy przez telefon Klientowi udziela się Informacji o Usługach, a także potwierdza się treść proponowanej Umowy utrwaloną na papierze lub emailem. Oświadczenie Klienta o zawarciu Umowy jest skuteczne, jeżeli zostało utrwalone na trwałym nośnik po otrzymaniu potwierdzenia od biura sprzedaży.

12. Umowa lub potwierdzenie jej zawarcia zawiera udzielone Klientowi przed zawarciem Umowy Informacje o Usługach, a także pełną treść uzgodnień między stronami Umowy oraz dane i informacje określone w art. 42 ust. 4 Ustawy.

13. W chwili zawarcia Umowy lub niezwłocznie po jej zawarciu udostępnia się Klientowi na trwałym nośniku kopię Umowy lub potwierdzenie jej zawarcia. Klient jest uprawniony do żądania kopii Umowy w postaci papierowej jeżeli zastała zawarta w jednoczesnej fizycznej obecności stron.

§ 5

1. Cena Usług wyrażona jest w walucie polskiej (PLN), brutto i obejmuje łącznie pakiet Usług przypisany w danej ofercie (dalej jako: „Cena”).

2. Cena Usługi nie obejmuje koszty opłaty miejscowej (klimatycznej lub uzdrowiskowej).

3. Cena Usług zawiera jedynie Usługi wyraźnie w niej wymienione.

4. W przypadku zawarcia Umowy na rzecz osoby trzeciej, zawierający Umowę jest odpowiedzialny za zapłatę pełnej kwoty wynikającej z Umowy.

5. Zaliczka rezerwacyjna na poczet wykonania Umowy w wysokości 30% ceny powinna zostać wpłacona na rachunek bankowych Spółki w terminie 5 dni od dnia złożenia zamówienia.

6. Klient lub osoba, która zawiera Umowę na rzecz osoby trzeciej jest zobowiązana zapłacić Cenę najpóźniej 14 dni przed rozpoczęciem świadczenia Usług.

§ 6

1. Klient powinien stosować się do regulaminu obiektu, w którym realizowana jest Usługa hotelarska i zasad obowiązujących dla Usług dodatkowych, objętych Umową.

2. Klient powinien w okresie wykonywania Umowy posiadać przy sobie ważny dokument tożsamości.

3. Klient ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone z własnej winy lub przez osoby pozostające pod jego opieką, bądź wprowadzone przez niego do miejsca świadczenia Usług. Klient zobowiązany jest do naprawienia szkody w sposób uzgodniony z kierownictwem obiektu realizującego Umowę.

§ 7

1. Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany warunków Umowy, o czym poinformuje Klienta w sposób jasny, zrozumiały i widoczny, na trwałym nośniku.

2. Jeżeli Spółka przed rozpoczęciem imprezy turystycznej:

a. jest zmuszona zmienić główne właściwości usługi hotelarskiej, o których mowa w art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz. U. poz. 2361 z późn. zm.).
b. nie może spełnić specjalnych wymagań, o których Klient powiadomił Spółkę i na które strony Umowy wyraziły zgodę
niezwłocznie powiadamia o tym Klienta na trwałym nośniku. Spółka może jednocześnie zaoferować Klientowi zastępczą Usługę, w miarę możliwości o tej samej lub wyższej jakości.

3. W powiadomieniu, o którym mowa w ust. 2 powyżej, Spółka w sposób jasny, zrozumiały i widoczny informuje Klienta o:

a. zmianach warunków Umowy oraz o ewentualnym wpływie tych zmian na Cenę;
b. terminie 7 dni, w którym Klient poinformuje Spółkę o swojej decyzji;
c. odstąpieniu od Umowy za zwrotem wszystkich wniesionych wpłat i bez obowiązku wniesienia opłaty za odstąpienie od Umowy w przypadku braku odpowiedzi Klienta w terminie;
d. zastępczej imprezie turystycznej oraz jej cenie, jeśli jest oferowana.

4. Klient w terminie wyznaczonym przez Spółkę informuje, że:

a. przyjmuje proponowaną zmianę Umowy albo
b. odstępuje od Umowy za zwrotem wszystkich wniesionych wpłat i bez obowiązku wniesienia opłaty za odstąpienie, albo
c. odstępuje od Umowy oraz przyjmuje zastępczą imprezę turystyczną.

5. Jeżeli zmiany Umowy lub zastępcza impreza turystyczna, prowadzą do obniżenia jakości lub kosztów Usług, Klient jest uprawniony do odpowiedniego obniżenia Ceny.

6. W przypadku gdy Umowa zostanie rozwiązana Spółka nie później niż w terminie 14 dni od dnia rozwiązania Umowy zwraca wpłaty dokonane przez Klienta lub w jego imieniu. Klient jest zwolniony od wniesienia opłaty za odstąpienie od Umowy.

§ 8

1. Klient może odstąpić od Umowy w każdym czasie przed rozpoczęciem wykonywania Usług. W razie odstąpienia od Umowy Klient zobowiązany jest w takim przypadku zapłacić na rzecz Spółki opłatę, wskazaną w ust. 4, zgodnie z art. 47 ust. 2 Ustawy.

2. Odstąpienie od Umowy następuje poprzez pisemnej złożenie oświadczenia o rezygnacji z Usługi objętej Umową w miejscu zawarcia Umowy.

3. W przypadku zawarcia Umowy za pomocą środków porozumiewania się na odległość odstąpienie od Umowy następuje przez wypełnienie formularza „Odwołaj zamówienie” zamieszczonego na stronie internetowej Spółki www.foruminvest.pl. i wysłanie formularza. Potwierdzenie wysłania formularza odwołania zamówienia Klient otrzymuje na podany przez niego adres mailowy.

4. Klient może odstąpić od Umowy w każdym czasie przed jej rozpoczęciem za zapłatą opłaty za odstąpienie od Umowy, w terminie:

a. do 30 dni do rozpoczęcia świadczenia Usług w kwocie 10 % Ceny;
b. od 29 do 7 dni do rozpoczęcia świadczenia Usług w kwocie 50% Ceny
c. 6 dni do rozpoczęcia świadczenia Usług w kwocie 100 % Ceny (dalej jako: „Opłata za odstąpienie”).

5. Opłata za odstąpienie podlega potrąceniu z wpłaty dokonanej przez Klienta.

6. Klient może odstąpić od Umowy przed rozpoczęciem imprezy turystycznej bez ponoszenia Opłaty za odstąpienie w przypadku wystąpienia nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności występujących w miejscu docelowym lub jego najbliższym sąsiedztwie, które mają znaczący wpływ na realizację imprezy turystycznej lub przewóz Klientów do miejsca docelowego. Klient może żądać wyłącznie zwrotu wpłat dokonanych z tytułu imprezy turystycznej, bez odszkodowania lub zadośćuczynienia w tym zakresie.

7. Klient będący konsumentem, który zawarł umowę o udział w imprezie turystycznej poza lokalem przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, może w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia odstąpić od niej bez podawania przyczyny i ponoszenia kosztów, chyba że negocjacje ustne, na podstawie których została zawarta umowa, były prowadzone w oparciu o wcześniejsze zamówienie złożone przez konsumenta.

§ 9

1. Doba hotelowa trwa od godziny 16.00 do godziny 12.00.

2. Pierwszym świadczeniem jest kolacja pierwszego dnia oznaczonego na skierowaniu a ostatnim świadczeniem jest śniadanie w ostatnim dniu oznaczonym na skierowaniu.

3. Przedłużenie doby jest możliwe o ile są wolne miejsca po wcześniejszym, przynajmniej 24-godzinnym zgłoszeniu i zapłaceniu Ceny.

4. Dyrektor ZDW lub osoby upoważnione przez niego w ramach możliwości postarają się zabezpieczyć Klientom możliwość przechowania ich bagażu w oczekiwaniu na połączenia komunikacyjne.

§ 10

1. Jeżeli Klient stwierdzi, że Spółka nie wywiązała się prawidłowo z Umowy lub nie zrealizowało jednej z Usług, ma prawo do reklamacji. Klient powinien o niej niezwłocznie poinformować pracownika Spółki w miejscu pobytu lub świadczenia Usług, co umożliwi natychmiastowej usunięcie wady. Jeżeli reklamacja nie zostanie uwzględniona na miejscu, Klient może zgłosić wadę u Dyrektora Oddziału lub osoby przez niego upoważnionej.

2. Skargi i reklamacje rozpatrywane są w terminie 30 dni od dnia złożenia skargi.

§ 11

1. Spółka informuje, że jest administratorem danych osobowych Klientów, który jest dostępny pod adresem: ul. Sobieskiego 102a/U7, 00-764 Warszawa lub poprzez wiadomość e-mail pod adresem: dane. biuro@foruminvest.pl.

2. Spółka wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można skontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej pisząc na adres: ul. Sobieskiego 102a/U7, 00-764 Warszawa lub drogą e-mailową pod adresem: biuro@foruminvest.pl .

3. Przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych wymaga podstawy prawnej, którymi w zakresie świadczenia usług przez są:

a. art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. niezbędność przetwarzania do wykonania umowy, której Klient jest stroną (np. umowy świadczenia Usług);
b. art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. niezbędność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (np. przechowywanie faktur VAT w celu wypełnienia obowiązków fiskalnych);
c. art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią w szczególności prowadzenie marketingu i promocji produktów oferowanych przez Spółkę (np. prowadzenie marketingu bezpośredniego oraz dochodzenie i obrona w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń).

4. Dane Klientów są przez Spółkę przetwarzane w jednym bądź kilku poniższych celach:

a. sprzedaży usług (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
b. spełnienia obowiązków fiskalnych i rachunkowych (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
c. dokonania rezerwacji (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
d. odwołania rezerwacji (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
e. wykonania bezpłatnej usługi komunikacji w zakresie obsługi klienta, jeżeli wyrazisz dobrowolną zgodę na otrzymywanie informacji handlowych (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
f. ustalenia, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
g. marketingowych (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
h. dokonywania płatności (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
i. analitycznym (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
j. statystycznym (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
k. archiwalnych (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

5. Spółka nie dokonuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym w oparciu o profilowanie.

6. W swojej działalności Spółka korzysta z pomocy innych podmiotów, co niejednokrotnie wiąże się z koniecznością przekazania danych osobowych Klientów. W związku z powyższym, w razie potrzeby, przekazujemy dane osobowe Klientów następującym odbiorcom: operatorzy systemów informatycznych, operatorzy systemów płatności, operatorzy systemów sms i e-mail marketingu, operatorzy płatności, kancelarie prawne, firmy księgowe i audytorskie.

7. Dane osobowe Klientów nie są przekazywane ani do Państw Trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) ani poza organizacje międzynarodowe.

8. Spółka jako Administrator nie przetwarza danych osobowych dotyczących wyroków skazujących oraz naruszeń prawa lub powiązanych środków bezpieczeństwa.

9. Spółka w związku z prowadzonymi turnusami rehabilitacyjnymi przetwarza dane szczególnej kategorii w zakresie zdrowia. Do szczególnych kategorii danych należą: dane osobowe ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych, dane genetyczne, dane biometryczne jednoznacznie zidentyfikowanej osoby fizycznej lub dane dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby.

10. Poniżej wskazujemy w jakim celu przetwarzamy dane osobowe szczególnej kategorii Klienta usług rehabilitacyjnych oraz na jakiej podstawie prawnej:

a. w celu realizacji umowy świadczenia usług rehabilitacyjnych, tj. w celu świadczenia usług medycznych – w oparciu o umowę jako podstawę prawną (art. 6 art. ust. 1 lit. b RODO);
b. w celu prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej – w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów rehabilitacji, profilaktyki zdrowotnej, zapewnienia opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego, leczenia lub zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego (art. 9 ust. 2 lit. h RODO, art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z przepisami ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.
c. w celu realizacji praw Klienta jako pacjenta, w tym w szczególności prawa do upoważnienia osoby trzeciej do odbioru dokumentacji medycznej oraz / lub do uzyskiwania informacji o stanie zdrowia i udzielonych świadczeniach zdrowotnych, obsługi pacjenta, dochodzenia praw i obrony – o obowiązek prawny ciążący na Spółce (art. 9 ust. 2 lit. h RODO, art. 6 art. ust. 1 lit. c RODO w związku z przepisami ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania).

11. Dane osobowe Klientów będą przez Spółkę przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji celów, o których mowa w ust. 4 np. do zakończenia świadczenia usług, zakończenia realizacji zamówienia, a po tym okresie do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów prawa. Dane szczególnej kategorii Klienta usług rehabilitacyjnych przetwarzane będą przez czas wykonania umowy na świadczenie usług rehabilitacji, a dane osobowe wskazane w dokumentacji medycznej będą przetwarzane przez okres 20 lat.

12. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Klientom przysługuje prawo do: dostępu do danych osobowych, sprostowania danych osobowych, usunięcia danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, przenoszenia danych osobowych, wniesienia skargi do organu nadzorczego.

13. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej przez Klienta zgody ma on prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

14. Z praw wskazanych w ust.10 powyżej można skorzystać w szczególności poprzez:

a. kontakt e-mailowy pod adresem: biuro@foruminvest.pl ,
b. kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Sobieskiego 102a/U7, 00-764 Warszawa

15. W przypadku gdy Spółka przetwarza dane osobowe w oparciu o usprawiedliwiony interes Administratora (np. w celach marketingowych) nie będzie ich dłużej przetwarzać dla wskazanych celów, jeżeli Klient wniesie sprzeciw wobec takiego przetwarzania. Klient ma prawo w dowolnym momencie wnieść bezpłatnie sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Klienta danych osobowych gdy: (1) przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony szczególną sytuacją w której znalazł się Klient lub (2) dane osobowe Klienta przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. Klient może wnieść sprzeciw pisząc na adres e-mail iodo@foruminvest.pl.

16. Więcej informacji na temat sposobu realizacji praw Klienta, określonych w niniejszym paragrafie, Klient może uzyskać kontaktując się ze Spółką lub Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w sposób określony w ust. 2.

17. Spółka dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

§ 12

1. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w OWU stosuje się odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o usługach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych.

2. Spory powstałe z realizacji Umowy rozstrzygane są przez właściwe sądy powszechne.

Kontakt
Krynica Zdrój

Pensjonat SOPLICOWO

ul. Pułaskiego 17
33-380 Krynica

Recepcja czynna:
7:00 - 20:00

Kontakt
Międzyzdroje

Dom Wczasowy POSEJDON

ul. Promenada Gwiazd 4
72-500 Międzyzdroje

Recepcja czynna:
7:00 - 20:00