Zaproszenie do składania ofert na zakup nieruchomości gruntowej zabudowanej

FORUM INVEST Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie
ul. Jana III Sobieskiego 102a/U7, 00-764 Warszawa

 

zaprasza do składania ofert

NA ZAKUP NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ ZABUDOWANEJ

położonej w Międzyzdrojach
dla której Sąd Rejonowy w Świnoujściu, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą SZ1W/00003429/9

(Dom Wypoczynkowy Posejdon)

Podmioty zainteresowane zapoznaniem się z nieruchomościami proszone są o kontakt pod numerami telefonów: 509-245-893 oraz 606-430-946

Oferta winna zawierać:

  1. Określenie ceny
  2. Potwierdzenie oczekiwanych przez sprzedawcę warunków zapłaty (płatność jednorazowa, w dniu zawarcia umowy przenoszącej własność).
  3. Ewentualnie odmienne warunki proponowane przez oferenta (kwoty, terminy). W przypadku płatności w częściach – propozycja sposobu zabezpieczenia zapłaty ceny
  4. Termin związania ofertą (nie krótszy niż do dnia 15 listopada 2021 r.),
  5. Oświadczenie, że oferent sporządził ofertę i podjął czynności związane z jej przygotowaniem wyłącznie na własny koszt i ryzyko i nie będzie w tym zakresie zgłaszać roszczeń wobec Spółki, w szczególności w przypadku zmiany niniejszej procedury lub niewybrania żadnej oferty.
  6. Potwierdzenie zgody na wyłączenie rękojmi sprzedawcy lub zastosowanie rozwiązań równoważnych.
  7. Oświadczenie oferenta (osoby fizycznej) o zgodnie na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb porównania ofert, negocjacji oraz zawarcia i wykonania ewentualnej umowy sprzedaży.

Termin składania ofert – do dnia 30.09.2021r.

Spółka zastrzega sobie prawo dokonania zmiany powyższych wymagań w każdej chwili lub nie wybrania żadnej z ofert, co oferenci akceptują poprzez złożenie oferty z dopiskiem na kopercie „POSEJDON”.

Spółka nie wyklucza przeprowadzenia negocjacji złożonych ofert ze wszystkimi lub wybranymi oferentami.

Zapytania w sprawie sprzedaży nieruchomości można kierować na adres biuro@foruminvest.pl