OGŁOSZENIE

 Zgromadzenie Wspólników
FORUM – INVEST Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie
ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na funkcję:
Prezesa Zarządu FORUM – INVEST Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
w Warszawie

 

 1. Przyjmowanie zgłoszenia kandydata na funkcję Prezesa Zarządu (dalej Kandydat) odbywać się będzie w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Jana III Sobieskiego 102 A lok. U7, w terminie od 29 lipca do 09 sierpnia 2024 r., od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9.00 do 12.00. Zgłoszenie Kandydata może zostać również nadesłane za pośrednictwem operatora pocztowego lub pocztą kurierską, przy czym termin takiego zgłoszenia uznany będzie za zachowany jeżeli przesyłka zostanie doręczona do siedziby Spółki do dnia 09 sierpnia 2024 r. do godziny 15.00. Każde zgłoszenie Kandydata musi być doręczone w zamkniętej kopercie, umieszczonej wewnątrz przesyłki, z adnotacją: „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu”.
 2. Zgłoszenie Kandydata musi mieć formę pisemną i zawierać:
  1. życiorys zawodowy oraz list motywacyjny,
  2. oryginały, odpisy lub potwierdzone przez notariusza kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje, w tym dokument potwierdzający ukończenie studiów wyższych i dokument potwierdzający co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej roczny staż pracy na stanowisku kierowniczym w podmiocie prowadzącym działalność gospodarczą lub co najmniej pięcioletni staż w charakterze osoby prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą – odpisy w/w dokumentów mogą być poświadczone przez Kandydata, lecz w takim przypadku, w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej, Kandydat jest zobowiązany do przedstawienia oryginałów lub urzędowych odpisów poświadczonych przez siebie dokumentów, pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania kwalifikacyjnego,
  3. oświadczenia o tym, że:
   • Kandydat korzysta z pełni praw publicznych,
   • Kandydat posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
   • Kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych dla celów postępowania kwalifikacyjnego o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez FORUM – INVEST Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu Kandydata – dla celów przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na funkcję Prezesa Zarządu”, chyba, że oświadczenie takie złożył w trybie wskazanym w pkt. 5, (klauzula informacyjna dla kandydatów dostępna jest na dole strony)
   • nie toczą się przeciwko Kandydatowi postępowania karne ani karnoskarbowe,
  4. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia Kandydata, potwierdzające jego zdolność do pracy na stanowisku kierowniczym (wydane nie wcześniej niż na miesiąc przed upływem terminu składania zgłoszeń),
  5. zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności (wydane nie wcześniej niż na miesiąc przed upływem terminu składania zgłoszeń),
  6. informację o sposobie kontaktowania się z Kandydatem (adres do korespondencji, telefon, adres e-mail).
 3. Kandydaci mogą dodatkowo załączyć do zgłoszenia także inne niż wymienione w pkt. 2 dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje lub umiejętności.
 4. Wymagania stawiane Kandydatom:
  1. wykształcenie wyższe,
  2. co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej roczny staż pracy na stanowisku kierowniczym w podmiocie prowadzącym działalność gospodarczą lub co najmniej pięcioletni staż w charakterze osoby prowadzącej działalność gospodarczą, doświadczenie w branży turystycznej będzie mile widziane,
  3. korzystanie z pełni praw publicznych,
  4. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
  5. niekaralność,
  6. znajomość zagadnień wymienionych w pkt. 11
 5. Materiały informacyjne dotyczące Spółki będą udostępnione Kandydatom w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ul. Jana III Sobieskiego 102 A lok. U7, w terminie od 15 do 26 lipca 2024 r., od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9.00 do 12.00. Udostępnienie materiałów informacyjnych będzie następowało wyłącznie po uprzednim złożeniu przez Kandydata pisemnego oświadczenia o zachowaniu poufności uzyskanych w ten sposób informacji oraz potwierdzeniu przez Kandydata swojej tożsamości, poprzez okazanie dokumentu tożsamości ze zdjęciem. Wzór potwierdzenia udostępnienia materiałów informacyjnych wraz z oświadczeniem o zachowaniu poufności i zgodzie na przetwarzanie danych osobowych.
 6. Otwarcie zgłoszeń Kandydatów nastąpi nie później niż w dniu 19 sierpnia 2024 r.
 7. Zgłoszenia Kandydatów, które nie będą spełniały wymogów określonych w ogłoszeniu o postępowaniu kwalifikacyjnym lub które zostaną złożone po terminie ustalonym dla ich przyjmowania, nie będą rozpatrywane. Zgłoszenia takie będą mogły zostać odebrane osobiście przez Kandydatów, którzy je złożą – w siedzibie Spółki w terminie jednego miesiąca od dnia zakończenia postępowania kwalifikacyjnego. Zgłoszenia, które nie zostaną odebrane w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, zostaną komisyjnie zniszczone po upływie tego terminu.
 8. O dopuszczeniu Kandydata do rozmowy kwalifikacyjnej Kandydat zostanie poinformowany nie później niż do dnia 20 sierpnia 2024 r., tj. po zakończeniu etapu formalnej oceny złożonych ofert, telefonicznie lub drogą elektroniczną.
 9. Rozmowy kwalifikacyjne z dopuszczonymi Kandydatami zostaną przeprowadzone przez Radę Nadzorczą w siedzibie Spółki w terminie przez nią wyznaczonym, w kolejności alfabetycznej. Przed przystąpieniem do rozmowy kwalifikacyjnej Kandydat będzie zobowiązany do potwierdzenia swojej tożsamości, poprzez okazanie dokumentu tożsamości ze zdjęciem. Niezgłoszenie się Kandydata na rozmowę kwalifikacyjną w terminie i miejscu wyznaczonym zgodnie ze zdaniem pierwszym będzie skutkowało wykluczeniem go z postępowania kwalifikacyjnego.
 10. Jednakową treść pytań dla wszystkich Kandydatów ustala Rada Nadzorcza FORUM – INVEST Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie.
 11. Zakres zagadnień będących przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej z Kandydatem obejmuje w szczególności: wiedzę o zakresie działalności Spółki, znajomość zagadnień związanych z metodami zarządzania finansami, znajomość zasad funkcjonowania obiektów noclegowych, hoteli, restauracji, znajomość zasad zarządzania nieruchomościami, umiejętność sporządzania analiz finansowych i ekonomicznych, wiedzę w zakresie zasad i przepisów prawa pracy, wiedzę w zakresie systemu ocen i motywacji, znajomość zagadnień analizy rynku, konkurencji i sprzedaży, wiedzę w zakresie zarządzania jakością, znajomość regulacji prawnych w zakresie działalności turystycznej.
 12. Rozmowa kwalifikacyjna obejmuje następujące etapy:
  • prezentacja doświadczeń i kompetencji Kandydata,
  • przedstawienie autorskiej koncepcji działania i rozwoju Spółki,
  • odpowiedzi na pytania.
 13. Prezesa Zarządu powoła Zgromadzenie Wspólników, przy czym Zgromadzenie Wspólników może w każdym czasie, bez podania przyczyny, zakończyć postępowanie kwalifikacyjne bez powołania Prezesa Zarządu.
 14. O wyniku postępowania kwalifikacyjnego Zgromadzenie Wspólników powiadomi Kandydatów uczestniczących w postępowaniu niezwłocznie po jego zakończeniu.
 15. Koszty przygotowania zgłoszeń i uczestnictwa w postępowaniu kwalifikacyjnym, w tym ewentualnego zapoznania się ze wskazanymi składnikami majątku Spółki, ponoszą Kandydaci i nie są oni uprawnieni do żądania ich zwrotu od Spółki, także w przypadku wskazanym w pkt. 13.

Klauzula informacyjna dla Kandydatów – przesyłając zgłoszenie, Kandydat oświadcza, że zapoznał się z nią i akceptuje zapisy w niej zawarte.